Instrukcje dla autora

Artykuły kolejnego numeru przyjmowane są do końca września każdego roku.

Artykuł lub recenzję sprawdzone pod względem językowym należy przesłać na adres redakcji.

Pełna treści instrukcji w formacie pdf

UWAGI OGÓLNE

Tekst powinien być przygotowany zgodnie z zasadami pisowni polskiej zamieszczonymi w Słowniku Języka Polskiego. Przed złożeniem tekstu do Redakcji zaleca się korektę językową. Konieczna jest też weryfikacja streszczenia w języku angielskim przez „native speakera".

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Zgodnie z działaniami  MNiSW  podejmowanymi w celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting" oraz „guest authorship" redakcja wymaga od autorów publikacji:

 • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 • informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure").

RECENZJE ARTYKUŁU

Po przesłaniu rękopisu do sekretarza, redakcja przesyła go do dwóch recenzentów spoza instytutu. Tekst w języku obcym jest recenzowany przez recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż autor pracy. Recenzje są anonimowe (double blind review process). Proces recenzji może trwać do 3 miesięcy, a uwagi są sformułowane na piśmie i zakończone jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia. Po otrzymaniu recenzji Komitet Naukowy podejmuje decyzję o dalszych losach artykułu i o swojej decyzji informuje Autora.

TEKST ARTYKUŁU

Tekst artykułu powinien być napisany z zachowaniem następujących zasad:
 • język – polski
 • długość tekstu – 6–9 tys. znaków (do 20 numerowanych stron razem z przypisami, literaturą, tabelami, rysunkami i fotografiami)
 • edytor tekstu – MSWord (*.DOC, *.DOCX, *.RTF)
 • format – A4
 • czcionka – Times New Roman CE 12 pkt.
 • interlinia – 1,5
 • marginesy – 2,5 cm

W materiale przesyłanym do druku (po recenzji i korektach) do tekstu w programie MSWord nie należy wstawiać żadnych rysunków ani tabel. Miejsce, gdzie powinny się znajdować należy jedynie zaznaczyć w tekście opisem rodzaju materiału ilustracyjnego i kolejnego numeru, np. rys. 3, tabela 2, fot. 4.

 • wszystkie tabele należy zapisać w jednym pliku (Kowalski_tabele).
 • każdy rysunek lub fotografia opisana nazwiskiem autora i kolejnym numerem (np. Kowalski_rys_02, Kowalski_fot_03) powinna być zapisana z oddzielnym pliku.
 • oddzielny plik powinien być przeznaczony na podpisy rysunków (Kowalski_rys_podpisy) i fotografii (Kowalski_fot_podpisy).

Tekst powinien składać się z następujących części:

 1. Autor (Autorzy)
 2. Tytuł artykułu
 3. Treść zasadnicza artykułu


  Dopuszczalne jest stosowanie trzech poziomów podrozdziałów oznaczonych cyframi arabskimi.

  1. Poziom pierwszy
  1.1. Poziom drugi
  1.1.1. Poziom trzeci

  Rysunki, tabele i fotografie są numerowane kolejno cyframi arabskimi i oznaczone odpowiednio jako np. Tabela 1. (Table 1.), Rys. 1. (Fig. 1.), Fot. 1. (Photo 1.).

 4. Tytuł w języku angielskim
 5. Streszczenie w języku angielskim: 150–300 słów.
 6. Słowa kluczowe: nie więcej niż sześć.
 7. Imię i nazwisko autora (autorów), tytuł naukowy Afiliacja, adres, e-mail
 8. przypisy i powołanie na literaturę w tekście


  Raczej nie preferujemy wykazu literatury na końcu artykułu. Zaleca się, aby pozycje bibliograficzne były cytowane w przypisach oznaczonych kolejnymi numerami. Miejsce cytowania należy zaznaczyć opcją wstaw/przypis dolny.

  • 1 D. Webb, Pardons and Pilgrims, [w:] R.N. Swanson (red.) Promissory Notes on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe, Leiden-Boston 2006, s. 241.

  Przy kolejnych powołaniach na tą samą publikację należy stosować skrót.

  • 2 D. Webb, Pardons and Pilgrims, op. cit., s. 241.
  • 3 Ibidem.
 9. przykłady cytowania literatury w przypisach


  Przykłady zapisu bibliograficznego stosowanego w czasopiśmie.

  • Książka
   • Du Bois W.E.B., 1989, The souls of black fold, Bantam Books, New York (orig. pub. 1903).
   • Foucault M., 1979, Discipline and punish: The birth of the prison (trans. A. Sheridan), Vintage Books, New York.
   • Harvey D., 2003, The new imperialism, Oxford University Press, Oxford, U.K.
   • Peet R., Hartwick E., 1999, Theories of development, Guilford Press, New York.
   • Tollefson C. (ed.), 1998, The wealth of forests: Markets, regulation, and sustainable forestry, University of British Columbia, Vancouver.
  • Rozdział w książce
   • Chełmicki W., Baścik M., Pociask-Karteczka J., 1995, Bilans wodny pogórskich zlewni Starej Rzeki i Dworskiego Potoku w latach 1987–1995 [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 171–183.
  • Artykuł w czasopiśmie

   • Mitchell D., 1996a, Introduction: public space and the city. Urban Geography, 17 (3), 127–131.
  • Materiały konferencyjne
   • Burch H., Waldner P., Fritschi B., 1997, Variation of pH and concentration of nutrients and minerals during rain-events, [w:] Ecohydrological processes in small basins, Sixth Conference of the European Network of Experimental and Representative Basins (ERB) Strasbourg (France), 24–26 September 1996, Technical Documents in Hydrology, 14, Paris.
  • Strony internetowe
   • Richardson D., 2002, Challenges facing the AAG, AAG Newsletter, 37 (8), http://www.aag.org/Meridian/2002-8-Challenges%20Facing%20the%20AAG_HIRES.pdf (25.08.2005).
   • GIS Data Depot, http://data.geocomm.com/ (24.02.2005).

Dodatkowe uwagi

 • W tekście w celu zaznaczenia akapitu nie stosujemy tabulatorów. Wcięcia akapitowe należy ustalić stosując opcję: Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz co 1,25 cm.
 • W przypadku stosowania %, o, ;, :„..." nie robimy spacji między liczbą (lub tekstem) a znakiem. Poprawny zapis jest następujący: 50%.
 • Przy stosowaniu przedziałów liczbowych i czasowych stosujemy półpauzę bez spacji, np. 1997–1999, 10–15.
 • Przy wtrąceniach w zdanie stosujemy półpauzę ze spacjami, np. „W opracowaniu wykorzystano również – dla celów porównawczych – pomiary koncentracji zawiesiny...".
 • Przy wyliczeniach zaczynających się od kreski stosujemy półpauzę ze spacją.

Zapis jednostek

 • System jednostek: SI.
 • Najczęściej stosowane: km, m, cm, dm, mm, µm, kg, g, mg, µg, km2, m2, s, 24h, dm3.
 • Zapis wymiaru przy użyciu ujemnych potęg, np: km•s-1, dm3•s-1•km2.

MATERIAŁ ILUSTRACYJNY

Rozmiary tabel, rysunków i fotografii:

 • pionowych: szerokość dokładnie 12,5 cm i wysokość maksymalnie 17 cm. W przypadku rysunków, tabel i fotografii o mniejszych rozmiarach szerokość nie może przekroczyć 6,5 cm.
 • poziomych: szerokość dokładnie 18,5 cm i wysokość maksymalnie 11 cm.

W przypadku konieczności publikacji rysunku lub tabeli o większych wymiarach należy kontaktować się z sekretarzem.

W rysunkach i tabelach należy stosować jeden rodzaj czcionki (preferowany Arial Narrow):

 • w tabelach ma ona wielkość 8,5 pkt.
 • w rycinach najczęściej należy stosować czcionkę 8 pkt, ale nie mniejszą niż 4-5 pkt.

 

Przykład opisu tabeli

Tabela 1. Pielgrzymujący do Santiago de Compostela w latach 1950–2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne.

 • Tabele muszą być wykonane i oddane do druku w programie "Word".
 • Tabele powinny być tworzone przez polecenie „wstaw tabelę" – bez zmiany wysokości wierszy, bez środkowania tabeli, bez stosowania wewnątrz „spacji" i znaków „enter", czy znaków specjalnych.
 • Nagłówki powinny być opisane w jednakowy sposób (z wielkiej bądź z małej litery).
 • W przypadku liczb dziesiętnych w języku polskim stosuje się przecinek, np. 10,89.
 • Tytuł, objaśnienia i ewentualne źródła powinny się znajdować w załączonym spisie tabel.

Ryciny do druku powinny być zapisane jako JPG w rozdzielczości 300 dpi.

 

Przykład opisu rysunku

 

Rys. 1. Szlaki pielgrzymkowe do Częstochowy
Źródło: Opracowanie własne.  

 • Ryciny opracowane w programie Excel należy oddać bądź w oryginalnej formie w pliku „xls" lub, najlepiej, opracować je w programie CorelDraw wersja 9.
 •  Rycin z Excel'a nie należy przeklejać przez polecenie „wytnij-wklej" do pliku w programie CorelDraw. Ryciny z programu Excel należy przeklejać do programu CorelDraw przez polecenie: Edycja (z menu głównego) -> wklej specjalnie -> rysunek (metaplik) lub rysunek (rozszerzony metaplik); następnie należy użyć opcji rozgrupuj (CTRL G), nadać odpowiedni rozmiar i dalej opracować według przyjętych zasad.
 • Każdy rysunek należy zapisać w odrębnym pliku stosując w nazwie odpowiednią dla niej numerację (np. Kowalski_rys1.cdr, Kowalski_ryc1.jpg).

 

Ważniejsze zasady opracowania rysunków w programie CorelDraw

 • Przy konturach i wypełnieniach należy się posługiwać wyłącznie skalą barw CMYK,
 • minimalna grubość linii stosowana w rycinach to 0,1 mm, dla oznaczenia linii pomocniczych na rycinach sugerowane jest zastosowanie linii przerywanej,
 • Na ogół należy przyjąć ramki, o grubości 0,15 mm, z zastosowaniem opcji „bez skalowania",
 • W przypadku stosowania skali barwnej lub skali szarości należy przestrzegać następujących wartości odcieni dla:
  • 2 przedziałów: 30%, 50%
  • 3 przedziałów: 10%, 30%, 50%
  • 4 przedziałów: 10%, 30%, 50%, 80%
  • 5 przedziałów: 10%, 25%, 50%, 75%, 100%
 • Każda mapa (kartogram, kartodiagram) musi mieć skalę (podziałkę) liniową.
 • Przygotowanie ewentualnych „rozkładówek" należy uzgodnić każdorazowo z Pracownią Wydawniczą.
 • Należy wskazać, które z dostarczonych rysunków mają być barwne, a które czarno-białe i określić, które z nich mają być włożone do tekstu, a które przeznaczone na wkładki czy rozkładówki.

Fotografie powinny być w rozdzielczości 300 dpi zapisanych w formacie TIF lub JPG.

 

Przykładowy podpis fotografii

 

Fot. 1. Meczet w Kruszynianach

Zdjęcia wykonane techniką cyfrową należy przesłać w postaci oddzielnych plików.

Skany:

 • fotografie kolorowe (w trybie kolorów CMYK) i czarno-białe (skala szarości) o standardowych rozmiarach (15x10 cm) – min. 300 dpi;
 • slajdy i negatywy filmów małoformatowych – 1200 dpi, jeśli będą w druku znacznie powiększone. Przy wymiarach slajdu (negatywu) 15x10 cm wystarcza rozdzielczość 400-600 dpi;
 • materiały zeskanowane mają być zachowane w formacie TIF z zaznaczoną opcją „bez kompresji".

Należy zaznaczyć, które z dostarczonych materiałów mają być barwne, a które czarno-białe i jednocześnie oraz wskazać które z nich mają być włożone do tekstu, a które mają być przeznaczone na wkładki.