Historia

Peregrinus Cracoviensis jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie czasopism poświęconych szeroko pojętej geografii religii, a zwłaszcza problematyce pielgrzymowania we wszystkich religiach oraz w różnych skalach przestrzennych: globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Od pierwszego numeru, który ukazał się w 1995 roku, redaktorem naukowym czasopisma jest prof. A. Jackowski.

Założenia „ideowe" periodyku przedstawił A. Jackowski (z. 1, 1995, s. 11-15). Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Autorami publikowanych artykułów są pracownicy krajowych i zagranicznych placówek badawczych reprezentujących różne dziedziny naukowe zajmujące się problemami wyznaniowymi i pielgrzymkami, m.in.: geografowie, historycy, historycy sztuki, architekci, etnolodzy, socjolodzy, psycholodzy, religioznawcy, teolodzy, historycy literatury.

Większość zeszytów czasopisma jest wielotematycznych. Kilka zeszytów poświęcono wybranym sanktuariom bądź konkretnym problemom badawczym. Zeszyty dotyczące takich sanktuariów jak: Kalwaria Zebrzydowska (z. 2, 1995), Jasna Góra (z. 3, 1996), Leżajsk (z. 7, 1998), Łagiewniki w Krakowie (z. 9, 11, 2000) były zazwyczaj pierwszymi w literaturze przedmiotu opracowaniami tych ośrodków jako centrów pielgrzymkowych. Novum w literaturze stanowiły obcojęzyczne zeszyty dotyczące geografii pielgrzymek (z. 10, 2000) oraz „świętej geografii" (sacred geography, z. 13, 2002). Dużym zainteresowaniem czytelników cieszyły się zeszyty poświęcone pielgrzymkom Jana Pawła II (z. 5, 1997, z. 20, 2009).

Podsumowanie dotychczasowej działalności badawczej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w zakresie geografii religii zamieszczono w z. 22 (2011) (A. Jackowski, I. Sołjan, s. 77-116), a częściowe omówienie zawartości czasopisma opracowała L. Przybylska (zob.: L. Przybylska, 2009, Zagadnienia z geografii religii obszarów górskich w „Peregrinus Cracoviensis" [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich, Nowy Targ, s. 515-527).